Regulamin tłumaczeń

Firma EYC wykonuje tłumaczenia pisemne z zastosowaniem zasad poniżej zamieszczonego regulaminu. Zlecenie tłumaczenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

1

Tłumaczenia są wyceniane po przesłaniu ich na adres e-mail firmy.

2

Termin wykonania zlecenia ustalany jest po przyjęciu materiałów do wglądu. Zlecenia przyjmowane są w formie e-mailowej i w takiej formie są odsyłane Klientowi (poza tłumaczeniami przysięgłymi, które są odsyłane bezpośrednio przez tłumacza przysięgłego na wskazany przez Klienta adres. Adres do przesyłki Klient jest zobowiązany przesłać do nas na adres e-mail w dniu zlecenia tłumaczenia przysięgłego).

3

Jednostka obliczeniowa to 1500 znaków ze spacjami, w przypadku tłumaczenia przysięgłego 1125 znaków ze spacjami.

4

W przypadku tekstów specjalistycznych (np. technicznych, medycznych, prawniczych) wymagających konsultacji ze specjalistami cena tłumaczenia jest wyższa niż stawka podstawowa. Jest ustalana po wycenie przez tłumacza specjalisty w danej dziedzinie. Jeżeli tłumaczenie należy wykonać w trybie ekspresowym (powyżej 3 stron tego samego dnia lub dnia kolejnego), cena jest ustalana indywidualnie.

5

Firma EYC zobowiązuje się do terminowego, jak najbardziej rzetelnego i wiernego wykonania powierzonych zleceń i nie ponosi odpowiedzialności za błędy rzeczowe znajdujące się w tekście oryginalnym.

6

Odszkodowanie za jakiekolwiek szkody związane z tłumaczeniem jest ograniczone maksymalnie do wynagrodzenia za wykonanie tegoż tłumaczenia. Klientowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji wykonanej usługi w terminie 14 dni od jej wykonania. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. Reklamację należy zgłosić w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem na adres siedziby firmy. Prawo do reklamacji nie przysługuje w przypadku przekroczenia terminu płatności za wykonane zlecenie i dla tłumaczeń wykonywanych w trybie ekspresowym. Dla tłumaczeń zlecanych w trybie ekspresowym nie jest wykonywana dodatkowa korekta. W tłumaczeniach wykonywanych w trybie ekspresowym dopuszcza się 4 błędy na 1500 znaków.
W przypadku uznania reklamacji Firma EYC weryfikuje tłumaczenie i w ustaleniu z Klientem udziela rabatu w wysokości skali zaistniałych błędów.

7

Płatność za usługę stanowi potwierdzenie jej zlecenia oraz akceptację regulaminu tłumaczeń firmy EYC.

8

Czas rozpoczęcia tłumaczenia jest liczony od momentu wpłynięcia opłaty za tłumaczenie lub przesłania bankowego potwierdzenia zapłaty przelewu, który wyszedł już z konta zleceniodawcy.

9

Firma EYC nie ponosi odpowiedzialności w przypadku przekroczenia terminu realizacji zlecenia z przyczyn technicznych (np. przerwy w dostawie energii elektrycznej).

10

Firma EYC nie udostępnia danych osobowych tłumaczy.

11
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i jest wiążący do czasu jego aktualizacji lub odwołania.

12

W kwestiach nie uregulowanych powyżej mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. Zlecenie i wszystkie wynikające z niego roszczenia podlegają prawu polskiemu. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby firmy EYC.